top of page
 • TALENTBRIEF

Najteži prekršaji poslodavca

Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti sa Zakonom o radu.


Najteže prekršaje poslodavce dijelimo na:

 • Prekršaji prema zakonu o radu

 • Prekršaji propisani Zakonom o doprinosima

 • Prekršaji propisani Zakonom o porezu na dohodak

Poslodavac pravna osoba kaznit će se za najteže prekršaje novčanom kaznom u iznosu od 61.000 do 100.000 kuna, a odgovorna osoba pravne osobe kao i poslodavac fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 kuna. Ako je prekršaj počinjen u odnosu na maloljetnika, iznos novčane kazne uvećava se dvostruko.
Najteži prekršaji poslodavca sukladno Zakonu o radu su sljedeći:


Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca

 • Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni i o radnom vremenu. Poslodavac čini prekršaj ako ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan način, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi podatke o radnicima i o radnom vremenu.

Ustupanje radnika

 • Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može svoga radnika privremeno ustupiti. Ako poslodavac svog radnika privremeno ustupi u društvo koje s njim nije povezano u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima ili ga ustupi u trajanju dužem od neprekidno šest mjeseci, ili ga ustupi bez sklopljenog sporazuma čini prekršaj.

Oblik ugovora o radu

 • Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. Poslodavac čini prekršaj u slučajevima ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, prije početka rada ne izda radniku pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, ili ako radniku ne dostavi primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u propisanom roku.

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

 • Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca ne može se sklopiti za obavljanje poslova na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja te drugih poslova za koje je to utvrđeno Zakonom o radu ili drugim zakonom. U tom slučaju radno vrijeme se skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.

Upućivanje radnika u inozemstvo

 • Poslodavac čini prekršaj u slučaju ako svog radnika uputi u inozemstvo u društvo koje s njim nije povezano u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima ili koje nema poslovni nastan u zemlji u koju se radnik upućuje, ili ga uputi u trajanju dužem od dvije godine, ili ga uputi bez sklopljenog sporazuma.

Rad maloljetnika

 • Ako poslodavac zaposli osobu mlađu od petnaest godina ili osobu s petnaest i stariju od petnaest, a mlađu od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, ili ako zaposli maloljetnika bez ovlaštenja njegova zakonskog zastupnika ili odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi poslodavac čini prekršaj.

Zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima

 • Poslodavac čini prekršaj ako zaposli maloljetnika na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.

Zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, ženama koje su rodile ili koje doje djecu

 • Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj protivno odredbama Zakona o radu zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima.

Zabrana otkaza

 • Poslodavac čini prekršaj ako za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od dana prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava otkaže ugovor o radu trudnici, odnosno osobi koja se koristi nekim od tih prava.

Zabrana otkazivanja u slučaju privremene nesposobnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću

 • Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu.

Agencija za privremeno zapošljavanje radnika

 • Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju ugovora o ustupanju radnika, ustupa radnika drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova. Agencija čini prekršaj ako obavlja poslove ustupanja radnika korisniku prije upisa u odgovarajuću evidenciju ministarstva, ili pri obavljanju poslova ustupanja radniku naplati naknadu za njegovo ustupanje korisniku, odnosno naknadu u slučaju sklapanja ugovora o radu između ustupljenog radnika i korisnika.

Ugovor o ustupanju radnika

 • Agencija za privremeno zapošljavanje radnika čini prekršaj ako ustupi radnika bez sklopljenog ugovora o ustupanju, ili ga sklopi u slučajevima za zamjenu radnika kod korisnika kod kojega se provodi štrajk, za poslove koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika u prethodnom razdoblju od šest mjeseci, za poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci, za obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete te za ustupanje radnika drugoj agenciji.

Puno radno vrijeme

 • Poslodavac čini prekršaj ako sklopi ugovor o radu u kojem je puno radno vrijeme radnika ugovoreno u trajanju dužem od zakonom dopuštenog.

Ugovor o radu s drugim poslodavcem

 • Poslodavac koji s radnikom koji radi u punom radnom vremenu kod drugog poslodavca sklopi ugovor o radu u trajanju dužem od osam sati tjedno ili dužem od sto osamdeset sati godišnje, ili ga sklopi bez da za takav rad radnik ima pisanu suglasnost svoga poslodavca, odnosno poslodavaca čini prekršaj.

Skraćeno radno vrijeme

 • Poslodavac čini prekršaj ako od radnika zahtijeva da na poslovima, na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, radi duže od skraćenoga radnoga vremena.

Prekovremeni rad

 • Ako rad radnika koji radi prekovremeno, traje ukupno duže od pedeset sati tjedno, ili ako prekovremeni rad pojedinog radnika traje duže od sto osamdeset sati godišnje, ili ako traje duže od dvjesto pedeset sati godišnje kada je prekovremeni rad duži od sto osamdeset sati godišnje ugovoren kolektivnim ugovorom poslodavac čini prekršaj.

Prekovremeni rad maloljenika

 • Poslodavac će se kazniti za prekršaj ako naredi prekovremeni rad maloljetnika.

Obvezatan pristanak na prekovremeni rad

 • Poslodavac čini prekršaj ako trudnici, roditelju s djetetom do tri godine života ili samohranom roditelju s djetetom do šest godina života ili radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, radniku koji radi u punom radnom vremenu, a sklopio je ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje ili radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, a čije je ukupno radno vrijeme četrdeset sati tjedno, a sklopio je ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, bez njegova pisanog pristanka naredi prekovremeni rad, osim u slučaju više sile.

Raspored radnog vremena

 • Ako poslodavac radnika ne obavijesti o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika, kaznit će se za prekršaj.

Nejednaki raspored radnog vremena

 • Poslodavac koji u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena utvrdi rad radnika duži od pedeset sati u tjednu, uključujući i prekovremeni rad, ili utvrdi rad radnika duži od šezdeset sati u tjednu, uključujući i prekovremeni rad kada je to ugovoreno kolektivnim ugovorom, ili u razdoblju od četiri uzastopna mjeseca, odnosno šest mjeseci, ako je to ugovoreno kolektivnim ugovorom, utvrdi rad radnika duži od prosječno četrdeset osam sati tjedno, uključujući i prekovremeni rad čini prekršaj.

Preraspodjela radnog vremena

 • Poslodavac koji u slučaju kada preraspodjela radnog vremena nije ugovorena i uređena kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ne utvrdi plan preraspodijeljenog radnog vremena s propisanim sadržajem, ili ako takav plan preraspodjele prethodno ne dostavi inspektoru rada čini prekršaj.

Trajanje preraspodijeljenog radnog vremena

 • Poslodavac čini prekršaj ako rad radnika u preraspodijeljenom radnom vremenu traje duže od Zakonom o radu dopuštenog.

Dobrovoljni pristanak na rad u preraspodijeljenom radnom vremenu

 • Poslodavac će se kaznit za prekršaj ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi popis radnika koji su dali pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodijeljenom radnom vremenu.

Zaštita posebno osjetljivih skupina radnika

 • Ako poslodavac radniku koji radi u nepunom radnom vremenu za dva ili više poslodavca, trudnici, roditelju s djetetom do tri godine života ili samohranom roditelju s djetetom do šest godina života, bez njegova pisanog pristanka, naredi rad u preraspodijeljenom punom ili nepunom radnom vremenu, kaznit će se za prekršaj.

Noćni rad

 • Poslodavac čini prekršaj ako noćnom radniku koji obavlja noćni rad, utvrdi tijekom razdoblja od četiri mjeseca rad duži od prosječno osam sati tijekom svakih dvadeset četiri sata te ako noćnom radniku koji je temeljem procjene opasnosti u radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, ne utvrdi raspored radnog vremena tako da ne radi više od osam sati u razdoblju od dvadeset četiri sata u kojem radi noću.

Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini

 • Poslodavac čini prekršaj ako radniku ne dostavi obračun dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ili ako obračun nema propisani sadržaj.

Oblik, obrazloženje i dostava otkaza

 • Poslodavac će se kaznit za prekršaj ako otkaz nije u pisanom obliku, nije obrazložen, ili ako nije dostavljen radniku.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page