top of page
 • TALENTBRIEF

Vrste ugovora o radu i modeli angažiranja radnika

Modele angažiranja radnika možemo opisati kroz sljedeće oblik ugovaranja rada:


Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku.

Poslodavac je dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu ili dostave pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno početka rada.
Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu


Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, mora sadržavati sve bitne uglavke, a najmanje ove o:

 1. strankama te njihovom prebivalištu, odnosno sjedištu,

 2. mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,

 3. nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova,

 4. danu početka rada,

 5. očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme,

 6. trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora,

 7. otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova,

 8. osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo

 9. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.


Umjesto podstavka 6., 7., 8. i 9. ovoga opisa, može se u ugovoru, odnosno potvrdi, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.


Ugovor o radu na određeno vrijeme


Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.


Ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.


Ugovor o radu na neodređeno vrijeme


Ako ugovorom o radu nije određeno vrijeme na koje je sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.


Ugovor o djelu


Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prava, koji se sklapa temeljem Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08 i 125/11).


Obilježja ugovora o djelu su:

 1. izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela,

 2. izvođač u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji,

 3. izvođač posao obavlja osobno, ali najčešće ga može povjeriti i trećim osobama,

 4. za obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno po predaju djela,

 5. izvođač posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi.


Ugovor o autorskom djelu


Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.


Autorska djela su:

 • jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi),

 • glazbena djela, s riječima ili bez riječi,

 • dramska i dramsko-glazbena djela,

 • koreografska i pantomimska djela,

 • djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez

 • obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,

 • djela arhitekture,

 • djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,

 • fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,

 • audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan

 • kinematografskom stvaranju),

 • kartografska djela,

 • prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice,

 • tablice i dr.


Prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao samostalna autorska djela.


Studentski i učenički ugovori


Posredovanje u zapošljavanju redovitih studenata pri hrvatskim sveučilištima obavljaju posebne ustrojbene jedinice studentskih centara, studentski servisi.

Posredovanjem se smatra vođenje očevidnika članova i obavljenih posredovanja, obrada tržišta studentskog rada, obračun i naplata studentske zarade od poslodavca u korist studenta, propisanog doprinosa, naknade za posredovanje te isplata punog iznosa zarade studentu.


Pri zapošljavanju redovitih studenata zaključuje se određena vrsta Ugovora o djelu redovitog studenta, kojeg posrednik, studentski servis uručuje studentu prije početka, tijekom ili nakon obavljenog posla, a on mora sadržavati:

 • ime i prezime redovitog studenta

 • JMBG/OIB

 • broj članske isprave

 • puni naziv i sjedište poslodavca

 • u ugovoru su predviđene rubrike za vrstu posla, broj radnih sati, cijenu i iznos zarade te ovjeru i potpis poslodavca i potpis studenta


Ugovor, preuzet od nadležnog studentskog servisa, redoviti student uručuje poslodavcu. Poslodavac je dužan popuniti obrazac ugovora te ga ovjeriti najkasnije u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno nakon što mu student/i ca po obavljenom poslu dostavi ugovor. Ovjereni i ispunjeni ugovor poslodavac treba dostaviti nadležnom studentskom servisu.Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva


Pod stjecanjem prvog radnog iskustva podrazumijeva se prvo zapošljavanje u stečenoj obrazovnoj razini, a na poslovima vezanim uz poslove stečenog zvanja. Za ovaj oblik zapošljavanja trenutno su na snazi i potpore za zapošljavanje ovih skupina:

 • nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih

 • bez staža osiguranja

 • sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini, koje nisu bile zaposlene s redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci

 • osoba u dobi između 15 i 24 sa stažem osiguranja, ali bez staža osiguranja u zvanju u svojoj obrazovnoj razini

 • nezaposlene osobe koje su izašle iz sustava alternativne skrbi prijavljene u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci

 • između 15 i 24 godine starosti

 • bez završenog srednjoškolskog obrazovanja

Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima (do 50% godišnjeg troška bruto II plaće radnika ili 75% za osobe s invaliditetom).Volontiranje


Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.


Razdoblje stručnog osposobljavanja za rad može trajati najduže godinu dana po Zakonu o radu, a po Zakonu o poticanju zapošljavanja može trajati do 12 mjeseci za osobe koje su završile preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij ili 36 mjeseci za osobe u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnom propisu.Ugovor o volontiranju


Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja, kako bi regulirali međusobna prava i obveze te ostale bitne aspekte svojeg odnosa te se sklapa na početku volonterskog angažmana. Prije potpisivanja ugovora organizatoru volontiranja se preporuča upoznati volontera sa svim elementima ugovora kako bi se potpuno razjasnili uvjeti volontiranja.


Propisane su okolnosti u kojima je pisani oblik ugovora nužan, a radi se o sljedećim situacijama:

 • volontiranje povezano s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera

 • volontiranje stranih državljana u Republici Hrvatskoj,

 • volontiranje državljana RH u inozemstvu ako ih organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u RH,

 • dugotrajno volontiranje (ono koje volonter obavlja najmanje 20 sati tjedno, najmanje tri mjeseca bez prekida),

 • kad su organizatori volontiranja vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

 • volontiranje koje uključuje rad s ranjivim skupinama (s djecom, osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti),

 • kad volonterka ili volonter to zahtijeva,

 • u drugim slučajevima određenima Zakonom o volonterstvu

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page